SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB13 Food Services and Beverages/ Dịch vụ ăn uống

CB13 Food Services and Beverages/ Dịch vụ ăn uống

  Table of contents
  No headers
  The SSIS Cafeteria, run by a licensed outside vendor, provides a wide range of international food options that are prepared daily. Food items purchased at the cafeteria or high school kiosk are at the employee’s expense except as announced ahead of time during orientation week and professional development gatherings.
   
  Carbonated beverages are neither sold nor permitted in the campus cafeteria except at special events. Water stations are distributed throughout the campus. In good stewardship of the environment, all employees should have their own water bottles clearly labelled with their name and should avoid, where possible, using disposable containers. However, the importance of hydration within climate areas of Vietnam means that no employee should prohibit a student from using a plastic water bottle of any kind at any time.
   
  Căn tin SSIS được vận hành bởi một nhà cung cấp bên ngoài mang đến cho nhân viên thực đơn hằng ngày phong phú đa dạng. Thức ăn mua tại căn tin trường được tính là chi phí cá nhân trừ trường hợp đã được thông báo trước trong tuần lễ hướng dẫn cho nhân viên mới và các buổi tu nghiệp chuyên môn. 
   
  Thức uống có ga không được phép bán tại căntin của trường trừ khi có các sự kiện đặc biệt. Các bình nước nóng lạnh được đặt ở nhiều nơi trong khuôn viên trường. Để bảo vệ môi trường, tất cả nhân viên được khuyến khích sử dùng bình nước riêng với tên họ rõ ràng để tránh hết mức có thể việc sử dụng nước đóng chai. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc oxy hoá của khí hậu Việt Nam không đồng nghĩa với việc cấm học sinh không được sử dụng bình nước bằng nhựa mọi lúc mọi nơi. 
   
  Page last modified 16:28, 27 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0