SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB12 Gift Policy/ Quà tặng

CB12 Gift Policy/ Quà tặng

  Table of contents
  No headers

  While it is understandable that SSIS students and parents may, from time to time, express their appreciation to employees and teachers with small gifts, no person at SSIS should accept any gift that might in any way constitute a conflict of interest or incur any perceived obligation to the giver. Employees must use discretion in accepting gifts from parents or others associated with the School.

  When receiving gifts of a value greater than VND 500,000, or if there is any reasonable question about the propriety of accepting the gift, the employee must report the gift to his or her immediate supervisor via email. The supervisor, after discussing the issue with the Head of School, will determine an appropriate course of action.

  Có thể hiểu rằng bất cứ lúc nào học sinh và phụ huynh tại SSI có thể thể hiện lòng biết ơn bằng nhữg món quà nhỏ, nhưng SSIS không khuyến khích nhân viên nhận quà bằng cách thức nào nếu chúng có thể phát sinh xung đôt lợi ích hay tạo tâm lý nghĩa vụ tặng quà. Nhân viên phải thận trọng trong việc nhận quà tặng từ phụ huynh hay bên ngoài có liên quan đến Trường.

  Khi nhận những món quà có giá trị trên 500.000 VNĐ hoặc nếu nhận bất kỳ câu hỏi nào về tính hợp lý của việc nhận quà, nhân viên đó cần thông báo qua email về món quà cho người giám sát trực tiếp biết. Sau khi trao đổi với Tổng Hiệu Trưởng, người giám sát sẽ quyết định phương án thích hợp. 

  Page last modified 17:17, 22 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0