SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB10 Solicitation/ Lôi kéo

CB10 Solicitation/ Lôi kéo

  Solicitation of one employee by another for any reason during the working time of either employee is strictly prohibited. Distribution of printed advertising materials, handbills or other literature is prohibited at all times and in all working areas. Solicitation and distribution by non-employees is prohibited on School premises at all times.

  This prohibition does not include approved school-related fundraising projects which have been approved by the Head of School.

  Regarding Fund Raising

  Prior approval from the Head of School is necessary for all sales and fundraising activities on the School grounds. Prior approval through the Head of School is required in each case for the solicitation of funds in the name of the School. Approval of the School Board is required for all major campaigns which will extend over a period of time.

  In Cases of Bereavement

  Upon the death of a member of the School community, colleagues and friends may wish to raise money for the surviving family members, with contributions of a voluntary and personal nature. To insure transparency, however, such fundraising should be approved by the Head of School and administered by the Business Office and should not be carried on by an individual employee.

  All fund raising activities will be expected to conform to the general ethical standards prevailing at Saigon South International School.

   

  Nghiêm cấm tất cả các hành động lôi kéo của nhân viên bằng bất kỳ lý do nào trong suốt thời gian làm việc.

  Nghiêm cấm việc phân phát các tài liệu in ấn quảng cáo, tờ rơi và các tác phẩm văn học khác trong khu vực làm việc.

  Nghiêm cấm tất cả các hoạt động mời chào và phân phối bởi nhân viên không thuộc quản lý của Trường. 

  Vấn đề gây quỹ

  Sự phê duyệt trước từ Tổng Hiệu Trưởng là bước cần thiết cho tất cả các hoạt động mua bán và gây quỹ trong khuôn viên trường học.

  Sự chấp thuận trước từ Tổng Hiệu Trưởng được yêu cầu trong từng trường hợp kêu gọi gây quỹ dưới danh nghĩa Trường.

  Sự chấp thuận của Hội đồng quản trị được yêu cầu áp dụng cho tất cả các chiến dịch lớn kéo dài trong một khoản thời gian. 

  Trường hợp mất mát 

  Trong trường hợp một thành viên của Trường không may qua đời, đồng nghiệp và bạn bè có nguyện vọng gây quỹ cho gia đình dựa trên tinh thần tự nguyện và cá nhân. Tuy nhiên để đảm bảo tính minh bạch, các quỹ tương tự cần được thông qua Tổng Hiệu Trưởng và được quản lý vởi văn phòng kinh doanh, và không nên thực hiện bởi một cá nhân nhân viên. 

  Mọi hoạt động kêu gọi gây quỹ được khuyến khích theo khuôn khổ chuẩn mực đạo đức chung của trường Quốc Tế Nam Sài Gòn. 

   

  Page last modified 17:03, 22 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0