SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB08b Grievances and the Appeal Process/ Khiếu nại và quy trình giải quyết

CB08b Grievances and the Appeal Process/ Khiếu nại và quy trình giải quyết

  Table of contents
  No headers

  A prompt and efficient method of settling grievances is indispensable to sound personnel relations. A grievance is a dispute as to:

  • Interpretation or application of any of the provisions of School policies, procedures, or expectations.
  • Working conditions.
  • The dismissal or treatment of any employee.

  All employees have the right to discuss any dissatisfaction they may have in relation to their job assignment, their working conditions, or any personnel action with their direct supervisor.

  The following procedure provides individual staff members with an appeals mechanism:
  1. A staff member with a grievance has the right and is urged to discuss the grievance with his or her direct supervisor. This discussion shall take place within three (3) working days of being requested by the employee and as soon after the incident as is practicable.
  2. If, after discussion with the employee’s immediate supervisor, the employee is not satisfied, he or she may request a meeting with the Head of School. This conference shall also be held within three (3) working days of being requested. The Head of School’s decision is final if the decision relates to the employee’s competence in job performance. This decision must be rendered within five (5) working days of the conference.
  3. If the employee alleges that the difficulty involves matters not relating to job performance or professional competence, the employee may further appeal the matter to the Board of Directors through the Board Chair. To request such consideration, the employee shall submit a simple written statement of the grievance to the Head of School and to the School Board. The Board may, or may not, decide that it is warranted to meet with the employee raising the grievance. The Board shall render its decision within ten (10) working days, and the decision of the Board shall be final.

   

  Phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết các khiếu nạn là cần thiết dựa vào các mối quan hệ tập thể. Khiếu nại được xem như bất đồng ý kiến về:

  • Giải thích hay áp dụng một trong các quy định của chính sách, thủ tục hoặc mong đợi của Trường. 
  • Điều kiện làm việc. 
  • Sa thải hay giữ nhân viên. 

  Mọi nhân viên đều có quyền thảo luận với người giám sát trực tiếp về sự bất cập trong công việc, điều kiện làm việc, hay mối quan hệ cá nhân. 

  Cơ chế khiếu nại cho người lao động được cung cấp theo các bước thủ tục như bên dưới:

  1. Nhân viên có khiếu nại có quyền và được khuyến khích trao đổi với người giám sát trực tiếp. Cuộc thảo luận nên diễn ra trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhân viên gởi yêu cầu và ngay sau khi vấn đề phát sinh. 
  2. Trong trường hợp nhân viên không hài lòng sau cuộc thảo luận với người giám sát, anh hay chị có thể yêu cầu một cuộc họp với Tổng Hiệu Trưởng. Cuộc họp nên được sắp xếp trong vòng 3 ngày làm việc. Quyết định của Tổng Hiệu Trưởng là phán quyết cuối cùng nếu có liên quan đến khả năng của nhân viên trong công việc. Quyết định này phải được thông báo trong vòng 5 ngày làm việc sau khi họp. 
  3. Nếu nhân viên cáo buộc các vấn đề không liên quan đến hiệu quả công việc hay khả năng chuyên môn, người đó có thể trình vấn đề lên Hội đồng quản trị thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người lao động được yêu cầu gởi đơn viết tay đơn giản gởi đến Tổng Hiệu Trưởng và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị không đảm bảo có thể gặp người lao động về các vấn đề khiếu nại. Quyết định sẽ được bàn bạc trong vòng 10 ngày làm việc, và Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. 

  Page last modified 14:56, 22 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0