SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB05 Whistleblower Protection Policy/ Chính sách bảo vệ người tố cáo

CB05 Whistleblower Protection Policy/ Chính sách bảo vệ người tố cáo

  Table of contents
  No headers
  The Whistleblower Protection Policy is intended to encourage and enable employees and others to raise serious concerns within the School rather than seeking resolution outside the School.
   
  The SSIS Business Ethics and Conduct Policy requires the Head of School, senior administrators, and all employees of the School to observe high standards of business and personal ethics in the conduct of their duties and responsibilities. As employees and representatives of the School, all must practice honesty and integrity in fulfilling their responsibilities and comply with all applicable laws, rules, and regulations.
   
  It is the responsibility of the Head of School, senior administrators, officers, and employees to comply with the Business Ethics and Conduct Policy and to report violations or suspected violations in accordance with this Whistleblower Protection Policy.
   
  Any unlawful conduct or a violation of the Business Ethics and Conduct Policy should be reported in accordance with this policy. No employee who in good faith reports a violation of the Business Ethics and Conduct Policy shall suffer harassment, retaliation or adverse employment consequences. An employee that retaliates against someone who has reported a violation in good faith is subject to discipline up to and including termination of employment.
   
  This Handbook addresses the School’s open door policy and provides that employees share their questions, concerns, suggestions or complaints with someone who can address them properly. In most cases, an employee’s supervisor is in the best position to address an area of concern. However, if they are not comfortable speaking with their supervisor or are not satisfied with their supervisor’s response, the employee is encouraged to speak with the Head of School or anyone in administration whom they are comfortable in approaching. Supervisors and managers are required to report suspected violations of the code of ethics to the Head of School who has specific and exclusive responsibility to investigate all reported violations.
   
  To report violations, or when employees are not satisfied or uncomfortable with following the School’s open door policy, individuals should contact the Head of School Office directly. If an employee is not comfortable speaking with the Head of School, or he or she is unavailable and the matter is urgent, the employee should contact the Associate Head of School for Operations and Finance or the Human Resource Manager. The Head of School, or his designee, is responsible for assessing and, where appropriate, investigating all reported complaints and allegations concerning violations of the Business Ethics and Conduct Policy that appear to be facially credible.
   
  Anyone filing a complaint concerning a violation or suspected violation of the Business Ethics and Conduct Policy must be acting in good faith and have reasonable grounds for believing the information disclosed indicates a violation of the Business Ethics and Conduct Policy. Any allegations that prove not to be substantiated and which prove to have been made maliciously or knowingly to be false will be viewed as a serious disciplinary offense.
   
  Violations or suspected violations may be submitted on a confidential basis by the complainant but anonymous submissions will not be entertained. Reports of violations or suspected violations will be kept confidential to the extent possible, consistent with the need to conduct an adequate investigation.
   
  The Head of School will notify the sender and acknowledge receipt of the reported violation or suspected violation within five (5) business days. All factually valid reports will be promptly investigated and appropriate corrective action will be taken if warranted by the investigation. 
   
  ESTABLISHED SEPTEMBER, 2015
   
  Chính sách bảo vệ người tố cáo được thành lập để khuyến khích và cho phép nhân viên nâng cao mối quan tâm trong phạm vi trường học hơn là tìm kiếm các biện pháp bên ngoài Trường.
   
  Chính sách đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của SSIS đòi hỏi Tổng Hiệu Trưởng, Ban Giám Hiệu, và tất cả các nhân viên tuân theo chặt chẽ các chuẩn mực và đạo đức cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Với tư cách là nhân viên và đại diện cho Trường học, tất cả đều phải nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm một cách trung thực và liêm chính và đồng thời tuân thủ tất cả các luật hiện hành, quy tắc và quy định. 
   
  Đó là trách nhiệm của Tổng Hiệu Trưởng, Ban Giám Hiệu, cán bộ và nhân viên phải tuân thủ Chính sách đạo đức nghề nghiệp và ứng xử và báo cáo cách trường hợp sai phạm hoặc nghi ngờ sai phạm theo Chính sách bảo vệ người tố cáo. 
   
  Bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm chính sách đạo đức nghề nghiệp và ứng xử phải được báo cáo theo quy định của chính sách này. Nhân viên báo cáo các trường hợp sai phạm sẽ được đảm bảo không bị quấy rối, trả thù hay chịu đựng hậu quả xấu. Mọi hành động đi ngược lại điều khoản trên sẽ bị kỷ luật, trong đó bao gồm việc chấm dứt hợp đồng lao động. 
   
  Cẩm nang hướng dẫn này nhấn mạnh các chính sách công khai cuả Trường và trang bị thông tin cho nhân viên biết được ai là người họ cần chia sẻ các thắc mắc, quan tâm, gợi ý hay than phiền. Trong hầu hết các trường hợp, người giám sát trực tiếp sẽ là người tốt nhất để giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, nếu nhân viên cảm thấy không cảm thấy thoải mái với người giám sát hoặc không hài lòng với câu trả lời, họ được khuyến khích trao đổi với Tổng Hiệu Trưởng hoặc bất kỳ ai trong Ban Giám Hiệu. Cấp giám sát và quản lý được yêu cầu báo cáo các trường hợp nghi ngờ sai phạm đạo đức nghề nghiệp với Tổng Hiệu Trưởng người có quyền hành cụ thể và riêng biệt để điều tra các trường hợp này. 
   
  Trong trường hợp để báo cáo các sai phạm hoặc khi không hài lòng với chính sách công khai của Trường, các cá nhân có thể liên lạc trực tiếp Tổng Hiệu Trưởng. Nếu Tổng Hiệu Trưởng vẫn chưa thể sắp xếp nói chuyện trong khi vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp, nhân viên nên liên hệ Phó tổng Hiệu Trưởng phụ trách hành chính và tài chính hoặc Giám đốc nhân sự. Tổng Hiệu Trưởng hoặc người được uỷ quyền chịu trách nhiệm việc đánh giá, và khi thích hợp, điều tra tất cả các khiếu nại và tố cáo các hành vi vi phạm chính sách đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của Trường. 
   
  Bất cứ ai nộp đơn khiếu nạn liên quan đến việc vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm chính sách đạo đức nghề nghiệp và ứng xử phải hành động một cách thiện chí và có bằng chứng hợp lý để chứng minh những thông tin được đưa ra cho thấy có vi phạm chính sách này. Bất kỳ báo cáo sai phạm nào không chứng minh được hoặc cố ý làm giả sẽ được xem xét có hình phạt kỷ luật thích đáng. 
   
  Các vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm có thể được nộp trên nguyên tắc bảo mật nhưng các hồ sơ nặc danh không được khuyến khích. Các báo về vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm sẽ được giữ bí mật đến mức có thể, phù hợp với sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. 
   
  Tổng Hiệu Trưởng sẽ thông báo cho người gởi và xác nhận khi nhận được báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm trong vòng 5 ngày làm việc. Tất cả các báo có giá trị xác thực sẽ được trực tiếp điều tra và hành động khắc phục kịp thời sẽ được thực hiện. 
   
  Văn bản được lập vào tháng 9 năm 2015.
  Page last modified 15:51, 28 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0