SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB03 Business Ethics/ Đạo đức nghề nghiệp

CB03 Business Ethics/ Đạo đức nghề nghiệp

  Ethical Conduct Policy/ Quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp

   
  The successful business operation and reputation of the School is built upon the principles of fair dealing and ethical conduct of our employees. Our reputation for integrity and excellence requires careful observance of the spirit and letter of all applicable laws and regulations, as well as a scrupulous regard for the highest standards of conduct and personal integrity. The continued success of the School is dependent upon trust and we are dedicated to preserving that trust.
   
  The School will comply with all applicable laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam and expects its administrators, faculty, and employees to conduct business in accordance with the letter, spirit, and intent of all relevant laws and to refrain from any illegal, dishonest, or unethical conduct.
   
  The School specifically prohibits unlawful activity of any kind and establishes general standards of conduct related to the following areas:
  • Equal Employment Opportunity
  • Harassment
  • Conflicts of Interests
  • Confidential or Proprietary Information
  • Accounting Controls and Procedures
  • Fraud
  • Competition
  In general, the use of good judgment, based on high ethical principles, will guide each employee with respect to lines of acceptable conduct. If a situation arises where it is difficult to determine the proper course of action, the matter should be discussed openly with the employee’s immediate supervisor, a member of the Senior Administrative Team, or the Head of School.
   
  Compliance with this policy of ethics and conduct is the responsibility of every the School employee. Disregarding or failing to comply with this standard of ethics and conduct could lead to disciplinary action, up to and including termination of employment.
   
  Any employee who is aware of a circumstance where the School or any of its employees may be violating law should report such situation immediately to one of the following persons: the direct supervisor, a divisional principal, the Associate Head of School for Operations and Finance, or the Head of School. Employees will not be retaliated against for making good faith reports of wrongdoing.
   
  Sự thành công và uy tín của Trường được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đối xử công bằng và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên. Trong đó sự liêm chính và nổi trội đòi hỏi sự tuân thủ một cách cẩn trọng các yếu tố tinh thần và pháp luật, quy tắc, quy định, cũng như các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và giá trị bản thân. Sự phát triển bền vững của trường phụ thuộc vào sự tin tưởng và chúng ta được khuyến khích duy trì niềm tin đó. 
   
  Trường đặc biệt nghiêm cấm các hành vi trái phát luật dưới bất kỳ hình thức nào và đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn chung về đạo đức có liên quan đến các lĩnh vực như sau:
  • Cơ hội việc làm bình đẳng 
  • Sự quấy rối 
  • Xung đột lợi ích 
  • Thông tin độc quyền và bảo mật 
  • Kiểm soát và quy trình kế toán 
  • Sự gian lận 
  • Sự cạnh tranh 

  Nhìn chung, việc sử dụng các phán đoán có lợi dựa trên các nguyên tắc đạo đức cao sẽ hướng người lao động đến hành vi đạo đức có thể chấp nhận được. Nếu một tình huống phát sinh trong đó rất khó để quyết định hành động thích hợp, vấn đề sẽ được thảo luận công khai với người giám sát trực tiếp của nhân viên, hoặc là một thành viên của Ban Giám Hiệu hoặc Tổng Hiệu Trưởng.

  Việc tuân thủ theo quy định đạo đức và ứng xử là trách nhiệm của mỗi nhân viên trường học. Coi thường hay không chấp hành các tiêu chuẩn đạo đức và ứng xử này có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật thích đáng, trong đó bao gồm chấm dứt thời hạn lao động.

  Bất kì nơi nào ở trường hoặc nhân viên được phát hiện có thể có hành vi vi phạm pháp luật phải được báo cáo ngay lập tức đến một trong các nhân viên có thẩm quyền sau: người giám sát trực tiếp, Hiệu Trưởng trường, Hiệu Phó phụ trách điều hành và tài chính, hoặc Tổng Hiệu Trưởng.

   

  Conflict of Interest/ Xung đột lợi ích 

   
  Employees have an obligation to conduct business within guidelines that prohibit actual or potential conflicts of interest. This policy establishes only the framework within which the School operates. The purpose of these guidelines is to provide general direction so that employees can seek further clarification on issues related to acceptable standards of operation. Any employee with concerns should contact the Associate Head of School for Operations and Finance for more information or questions about conflicts of interest.
   
  An actual or potential conflict of interest occurs when an employee is in a position to influence a decision that may result in a personal gain for that employee, or for a relative, as a result of the School’s business dealings. For the purposes of this policy, a relative is any person who is related by blood or marriage, or whose relationship with the employee is similar to that of persons who are related by blood or marriage.
   
  No “presumption of guilt” is created by the mere existence of a relationship with outside firms. However, if employees have any influence on transactions involving purchases, contracts, or leases, it is imperative that they disclose the existence of any actual or potential conflict of interest to the Associate Head of School for Operations and Finance as soon as possible so that safeguards can be established to protect all parties. The Associate Head of School will inform the Head of School of all such reports.
   
  Personal gain may result not only in cases where an employee or relative has a significant ownership in a firm with which the School does business, but also when an employee or relative receives any kickback, bribe, substantial gift, or special consideration as a result of any transaction or business dealings involving the School.
   
  Any employee who is aware of a circumstance where the School or any of its employees may be violating this Conflicts of Interest Policy should report such situation immediately to one of the following persons: the Associate Head of School for Operations and Finance or the Head of School. Employees will not be retaliated against for making good faith reports of potential conflicts of interest.
   
  Người lao động có nghĩa vụ lao động trong phạm vi hướng dẫn, nghiêm cấm các cuộc xung đột lợi ích thực tế hay tiềm năng. Quy định này chỉ thiết lập trong phạm vi công việc tại Trường. Mục đích của những hướng dẫn này là để cung cấp hướng tổng quát sao cho nhân viên có thể tìm kiếm thông tin chi tiết hơn về các vấn đề liên quán đến các tiêu chuẩn hoạt động có thể chấp nhận được. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc các thắc mắc về xung đột lợi ích bất kì nhân viên nào có câu hỏi có thể liên lạc Hiệu phó phụ trách điều hành và tài chính.
   
  Xung đột lợi ích thực tế hay tiềm năng có thể phát sinh khi một nhân viên có tác động đến lợi ích cá nhân của nhân viên đó hoặc cho người thân bởi vì kết quả của một giao dịch kinh doanh của Trường. Trong trường hợp này, người thân có thể được hiểu là những ai có bất kỳ mối quan hệ huyết thống hay hôn nhân với nhân viên hoặc có mối liên hệ với người thân của nhân viên. 
   
  Không có "giả định tội lỗi" nào được tạo ra bởi sự tồn tại của một mối quan hệ bên ngoài trường học. Tuy nhiên, nếu nhân viên có ảnh hưởng đến quy trình bao gồm thu mua, hợp đồng, hay hợp đồng cho thuê (bất động sản), điều cấp thiết là bất kì xung đột lợi ích thực tế hay tiềm năng nào có thể xảy ra cần phải được trình báo cho Hiệu Phó phụ trách điều hành và tài chính ngay khi có thể để thiết lập một hội đồng giám hộ để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Tất cả các thể loại báo cáo này sẽ được thông báo cho Tổng Hiệu Trưởng bởi Phó Tổng Hiệu Trưởng.
   
  Lợi ích cá nhân có thể dẫn đến không chỉ trong các trường hợp nơi hoặc nhân viên hoặc người thân có quyền sở hữu đáng kể trong một doanh nghiệp mà trường hợp tác, mà còn khi nhân viên hay người thân nhận được bất kỳ sự lại quả, hối lộ, quà tặng có giá trị hay xem xét đặc biệt trong các kết quả các bất kì giao dịch hay các giao dịch liên quan đến việc hoạt động của Trường. 
   

  Bất kì nơi nào ở trường hoặc nhân viên được phát hiện có thể có hành vi vi phạm chính sách về Xung Đột Lợi Ích phải được báo cáo ngay lập tức đến một trong các nhân viên có thẩm quyền sau: người giám sát trực tiếp, Hiệu Trưởng trường, Hiệu Phó phụ trách điều hành và tài chính, hoặc Tổng Hiệu Trưởng. Người lao động không được khuyến khích có tư tưởng trả thù.

   
  Definition of Fraud/ Định nghĩa sự gian lận 
   
  Providing false or misleading information orally or in writing to an administrator or supervisor, or omitting material information in connection School requests for information, is considered an act of fraud will result in disciplinary action, up to and including immediate termination.
   
  Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm bằng miệng hay bằng văn bản cho Ban Giám Hiệu hoặc người giám sát, hoặc bỏ sót thông tin quan trọng liên quan đến Trường đều được xem như một hành vi gian lận sẽ bị kỷ luật, có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. 
   
  Page last modified 10:45, 28 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0