SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB02a Probationary Period/Thời gian thử việc

CB02a Probationary Period/Thời gian thử việc

  Table of contents
  No headers
  All employees are subject to a probationary period of sixty (60) working days from the start of contract. During this period, either the School or the employee shall be entitled to terminate the contract for any reason. During this period, the employee’s job performance, attendance, attitude and overall interest in the job will be carefully reviewed. The School will then evaluate the employee’s performance and make a decision concerning continued employment. If, as a result of an illness or injury, an employee is absent from work for more than five days during the probationary period, the School may choose to extend the probationary period as necessary to give the employee a fair opportunity to demonstrate his or her ability to do the job. If the probationary period is extended, the employee will be notified. 
   
  Should an employee’s performance become unsatisfactory at any time during this trial period, the employee will be subject to discharge at that time. Upon termination, the employee shall be entitled to salary and benefits accrued up to the date of termination, and, in the case of individuals hired on international contracts, air fare and shipment benefits, if applicable.
   
  Thời gian thử việc áp dụng cho tất cả nhân viên là 60 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu hợp đồng. Trong thời gian này, hoặc phía nhà trường hoặc người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng vì bất kì lý do nào. Hiệu quả công việc, thái độ làm việc, sự chuyên cần và sự tận tâm trong công việc sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Trường học sẽ đánh giá năng lực làm việc của người lao động và đưa ra quyết định liên quan đến việc tiếp tục hợp đồng. Trong trường hợp bị bệnh hoặc chấn thương, nếu người lao động nghỉ hơn năm ngày trong suốt thời gian thử việc, trường có thể xem xét kéo dài thời gian nếu như cần thiết để đem đến cho người lao động cơ hội công bằng để chứng minh khả năng trong công việc. Người lao động sẽ được thông báo nếu thời gian thử việc được kéo dài.
   
  Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, nếu hiệu quả công việc không đạt yêu cầu, người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào. Khi chấm dứt, người lao động sẽ được hưởng lương và các quyền lợi tính đến ngày thanh lý hợp đồng, cộng với chi phí máy bay và vận chuyển nếu có. 
   
  Page last modified 11:44, 28 Mar 2017 by hos

  Comments0

  Files0