SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB02 Employment Goals/ Mục tiêu tuyển dụng

CB02 Employment Goals/ Mục tiêu tuyển dụng

  Table of contents
  No headers

  Saigon South International School will endeavour to employ a dynamic, effective, well-qualified and efficient staff to carry out, and continually improve, the school’s educational program.

  The School’s specific personnel goals are to:

  • Recruit, select, employ, and retain the best qualified personnel available.
  • Engage personnel who are committed to the mission, philosophy, and Core Values of SSIS, as stated in the School’s handbooks and policy statements.
  • Provide equal employment opportunities to all candidates for positions.
  • Develop relationships conducive to high levels of employee performance and satisfaction in carrying out that shared mission.
  • Deploy available staff as effectively as possible to achieve the school’s mission and goals.
  • Develop and manage staff compensation, leave, and benefit programs in ways that attract and retain qualified employees.
  • Develop and maintain appropriate job descriptions for all employees.
  • Develop and use an employee evaluation program that contributes to improvement of performance and professional development.
  • Effectively and fairly administer contracts and personnel policies.
  • Use a collaborative approach for any personnel contingencies that may arise, addressing such matters in the best interests of the School, the students, the staff, and the community as a whole.
  • Fulfill an obligation to the sustainable growth of SSIS by exercising good stewardship of resources.

  All employees’ efforts towards achieving the above goals should be guided by the School’s Core Values, which include an emphasis on offering an excellent program of academic and personal development for all students; using rational problem-solving; serving the good of the community; achieving balance in life with attention to human relationships; and respecting the worth of all individuals and the school environment.

  Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn nỗ lực tuyển dụng một đội ngũ nhân viên năng động, hiệu quả, có trình độ tốt để thực hiện và liên tục cải tiến các chương trình trong khoá học.

  Mục tiêu nhân sự cụ thể của trường bao gồm:

  • Tuyển dụng, lựa chọn, sử dụng và giữ chân những nhân viên có trình độ tốt hiện có. 
  • Gắn kết đội ngũ nhân viên đã cam kết với sứ mệnh, quan điểm và giá trị cốt lõi của SSIS như đã được nêu ra trong sổ tay hướng dẫn và nội quy của trường
  • Tạo cơ hội làm việc bình đẳng cho tất cả ứng viên ở mọi vị trí. 
  • Phát triền các mối quan hệ có lợi để tạo hiệu quả trong công việc và sự hài lòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  • Sử dụng đội ngũ nhân viên hiện có một cách hiệu quả để đạt được sứ mệnh và mục tiêu của trường.
  • Phát triển và quản lý chế độ lương và đãi ngộ, nghỉ phép và các chương trình phúc lợi để thu hút và giữ chân các nhân viên có trình độ. 
  • Phát triển và duy trì mô tả công việc thích hợp cho tất cả nhân viên 
  • Phát triển và sử dụng chương trình đánh giá nhân viên làm góp phần nâng cao hiệu quả công việc và phát triển chuyên môn. 
  • Quản lý hợp đồng và chính sách nhân sự một cách hiệu quả và công bằng. 
  • Giải quyết các vấn đề nhân sự có thể xảy ra trên phương pháp tiếp cận hợp tác, nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất lợi ích của toàn thể nhà trường, học sinh, nhân viên, và cộng đồng.
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho sự phát triển bền vững của SSIS bằng cách quản lý tốt các nguồn lực.

  Nỗ lực của tất cả nhân viên trong việc đạt được các mục tiêu nói trên cần phải được dẫn dắt bởi các giá trị cốt lỗi của trường, trong đó bao gồm tầm quan trọng của chương trình học và phát triển kỹ năng cá nhân cho tất cả học sinh; áp dụng giải quyết các vấn đề hợp lý; phục vụ lợi ích của cộng đồng; đạt đươc sự cân bằng trong cuộc sống để hướng đến các mối quan hệ giữa con người; và tôn trọng giá trị của từng cá nhân và môi trường trường học. 

   
  Page last modified 17:02, 27 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0