SSIS Link Handbook Compendium CA School Employees CB All Employees CB01 Equal Opportunity Statement/ Cơ hội bình đẳng

CB01 Equal Opportunity Statement/ Cơ hội bình đẳng

  Table of contents
  No headers
  Saigon South International School is an equal opportunity employer. The School is committed to maintaining an environment in which employees, students, parents, and visitors are treated equally with regards to race, color, culture, religion, age, sex, sexual orientation, or disability. Discrimination will neither be accepted nor tolerated.
   
  Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn cam kết một môi trường làm việc bình đẳng. Trong đó nhân viên, hoc sinh, phụ huynh và khách được đối xử một cách công bằng về các vấn đề liên quan đến chủng tộc, màu da, văn hoá, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục hay khuyết tật. Sự phân biệt đối xử không được chấp nhập cũng như bao che. 
   
  Page last modified 16:53, 27 Feb 2017 by trho?

  Comments0

  Files0